GIS Metadata

vectorsde.GISDATA.Conduit | Attributes | GIS Metadata

Contacts for vectorsde.GISDATA.Conduit

Point of Contact

GIS_IT
City of Tucson
481 W Paseo Redondo
Tucson, AZ 85701

Email: gis_it@tucsonaz.gov
Tel: 520-791-4747
Fax: 520-791-4595

Custodian

GIS_IT
City of Tucson
481 W Paseo Redondo
Tucson, AZ 85701

Email: gis_it@tucsonaz.gov
Tel: 520-791-4747
Fax: 520-791-4595

Data Maintainer