GIS Metadata

Basins (Planning and Development Services) | Attributes | GIS Metadata

Contacts for Basins (Planning and Development Services)

Point of Contact

GIS IT
City of Tucson
481 W Paseo Redondo
Tucson, AZ 85701

Email: gis_it@tucsonaz.gov
Tel: 520-791-4747
Fax: 520-791-4595

Custodian

GIS IT
City of Tucson
481 W Paseo Redondo
Tucson, AZ 85701

Email: gis_it@tucsonaz.gov
Tel: 520-791-4747
Fax: 520-791-4595

Data Maintainer